Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, saksbehandlar og leiarar

Sentralarkiv har ansvar for å;

 • motta, åpne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post.
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring.
 • kvalitetsikre at sakshandsamar si registrering er korrekt.
 • kontrollere restanselister 2 gonger i året. Sende påminning til saksbehandlar om å avskrive.
 • kvalitetsikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv.
 • betjene utlån frå arkiv/depot.
 • arkivere.
 • journalføre eigenproduserte dokument.
 • frankere utgåande post.

Saksbehandlar har ansvar for å;

 • Levere personleg adressert post , anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post , til sentralarkiv for journalføring.
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem.
 • Kontrollere at riktig offentleghetsvurdering er gjort.
 • All dokumentproduksjon i et fagsystem (WebSak, Acos Barnevern, Acos sosial, CosDoc, Visma PPI o.l.)
 • Avskrive inngåande og interne dokument som er handsama.
 • Levere fysiske kopiar til sentralarkivet av alle eigenproduserte dokument i fagsystem (ikkje dokument produsert i WebSak).
 • Utgåande brev leggjast i konvolutt og leverast til sentralarkiv for frankering.
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdig handsama.

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordele post til rett saksbehandlar.
 • gjennomføre offentleghetsvurdering.
 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.
Laster...