Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivaktuelle nettstadar

 • Arkivportalen - Arkivportalen er ein søketeneste som er utvikla og drevet av Stiftelsen Asta. Tenesten vart etablert i 2010 og siden relansert i ny drakt i 2018. Ei nasjonal søketeneste på tvers av arkivinstitusjonane sine katalogar.
 • Arkivverket - er sett saman av Riksarkivet, 8 statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.
 • Interkommunalt arkiv i Finnmark - eit selskap etter IKS- lova eigd av kommunar i Finnmark.
 • ArkivTroms -  Arkiv Troms er en interkommunal virksomhet, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Arkiv Troms har 20 eigarar.
 • IKA Trøndelag - vart oppretta som eiget organ i 1987. Institusjonen vart eit interkommunalt selskap i 2000. Dei har 37 eigarar.
 • Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKAMR)- er eit eige selskap (IKS) som vart starta i april 2000. Dei har 28 eigarar.
 • Interkommunalt arkiv i Hordaland - IKA Hordaland er ei verksemd organisert med heimel i lov om interkommunale selskap. Samarbeidet vart skipa i 1987.
 • Interkommunalt arkiv i Rogaland - vart etablert som det fyrste interkommunale arkiv i Norge den 1. januar 1976. Selskap er eigd av 22 kommunar og 2 interkommunale selskapar i Rogaland.
 • Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS - (IKA Kongsberg)vart stifta i 1992, etter et initiativ fra Statsarkivet i Kongsberg.
 • Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) - er eit sjølvstendig interkommunalt selskap for Vest-Agder fylkeskommune og kommunane i Vest-Agder. IKAVA vart stifta 20. mars 1990.
 • Aust-Agder Museum og arkiv (AAMA) -  består av KUBEN i Arendal, Setesdalsmuseet og Grimstad bys museer. Arkivdepot for kommunane i tidligare Aust-Agder, samt tidligare Aust-Agder fylkeskommune.
 • Vestfoldarkivet - Vestfoldarkivet har arkiver etter tidligare Vestfold fylkeskommune, samt ein stor samling privatarkiver.
 • Østfold interkommunale arkivselskap - er eit selskapet som pr. 2012 her 17 deleigarar.
 • IKA Opplandene - I 2008 vart IKA Opplandene etablert.
 • Bergen byarkiv - er Bergen kommune sin arkivinstitusjon og arkivmyndigheit. Oppbevarer og tener arkivmateriale frå kommunal verksemd, bedrifter, organisasjonar og enkeltpersonar i Bergen.
 • Oslo Byarkiv - er Oslo kommune sin utøvande fagorgan innan dokument- og arkivhandsaming. Dei er fagleg myndighet for kommunen sin samlande arkivvirksomhet og oppbevarer kommunalt arkivmateriale som skal tekes vare på for ettertida.
 • Stavanger Byarkiv- seksjonen har ansvaret for arkiva etter Stavanger kommune. Dei tek vare på arkivet, ordnar og gjer det tilgjengeleg.
 • Fylkesarkivet i Vestland - Fylkesarkivet i Vestland er ein del av avdeling for kultur, idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune. Fylkesarkiva i Hordaland og Sogn og Fjordane vart samla frå januar 2020.
 • Statsarkivet i Bergen - hovudoppgåva til arkivinstitusjonen er å ta vare på, formidle og gjere tilgjengeleg arkiv frå den statlege forvaltinga. Statsarkivet i Bergen har ansvar for arkiva frå Hordaland og Sogn og Fjordane.
 • Statsarkivet i Kongsberg - vart opna i 1994 og er landets yngste statsarkiv. Dei har arkiv frå tre fylker (Buskerund, Telemark og Vestfold), dette inkluderar både arkiv frå statlig forvaltning og privatarkiver.
 • Statsarkivet i Oslo - er ein depotinstitusjon for arkivmaterialet frå den lokale og regionale statlige forvaltningen innenfor Oslo, Østfold og Akershus. Institusjonen vart opprettet i 1914 under namnet Stiftsarkiverne i Kristiania
 • Statsarkivet i Hamar - tek imot og gjer tilgjengelig arkivmateriale frå den lokale og regionale statlige forvaltning. Dei har i tillegg tilsyn med arkivforholda i heile den offentlege forvaltninga i Hedmark og Oppland.
 • Statsarkivet i Kristiansand - for Aust-Agder og Vest-Agder.
 • Statsarkivet i Stavanger - er depotinstitusjon for arkivmaterialet frå den statlege forvaltinga i Rogaland.
 • Statsarkivet i Trondheim - vart etablert i 1850 som det fyrste regionale arkivet i Norden. Dei oppbevarar i dag ca. 25 000 hyllemeter arkiv frå fire fylker, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Nordland.
 • Statsarkivet i Tromsø  - har ansvar for arkiv i Troms, Finnmark og Svalbard. Statsarkivet skal ta i mot, bevare og gjere arkivmaterialet tilgjengeleg.
 • Samisk arkiv - Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Frå 1. januar 2005 vart forvaltningsansvaret overtatt av Arkivverket og i dag er arkivet ein eigen institusjon i Arkivverket.
 • Norsk arkivråd - arkivfagleg interesseorganisasjon.
 • Arkivforbundet - Arkivforbundet er ein medlemsorganisasjon for institusjonar og enkeltpersoner som arbeider med bevaring og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som er opptatt av arkivspørsmål. Organisasjonen vart stifta på Ås Rådhus 6. september i 1986.
 • Arkheion - medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonane.
 • Nasjonalbiblioteket - er ei viktig kjelde til kunnskap i Noreg. Verksemda omfattar innsamling, bevaring og tilgjengeleggjering av publisert innhald innanfor alle typar medium.
 • ICA - The International Council on Archives. 1400 medlemmer i 199 land.
 • eInnsyn - Offentleg elektronisk postjournal er regjeringa sin innsynsteneste i offentlege dokument.
 • Datatilsynet - skal medverke til at den einskilde ikkje vert krenka gjennom bruk av opplysningar som kan knyttast til han eller henne. Datatilsynet er oppretta for å sjå til at personopplysningslova vert følgd.
 • Offentlighet.no - er for deg som er opptatt av openheit. Gjennom informasjon, rettleiing og råd om "retten til å vite" er denne nettstaden eit verkty for journalistar og andre som vil ha tilgang til samfunnsinformasjon.
 • Siftelsen Asta - tilbyr tenester innan ulike former for arkivarbeid, som ordning, kartlegging og bevaring- og kassasjonsvurdering. Stiftelsen har forvaltningsansvaret for arkivinformasjonsystemet Asta, samt nettenesta Arkivportalen.
 • Bergen byleksikon - Bergen byarkiv har overtatt rettighetene til den siste utgåva av byleksikonet og tilrettelagt det for bruk på Internett. Bergen byleksikon på Internett er ei gratis og lett tilgjengeleg teneste for alle.
 • Digitalt museum - er ein felles, database over samlingar i norske og svenske kunst- og kulturhistoriske museer.
Laster...